۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد

Skip Navigation Links.
شناسنامه قطب 8 کشوری
Collapse دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 8دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه 8
دانشگاه ایـرانشهر
دانشگاه بـم
دانشگاه جـیرفت
دانشگاه رفـسنجان
دانشگاه زابـل
دانشگاه زاهـدان
دانشکده سیـرجان
Collapse دانشگاه کرماندانشگاه کرمان
حوزه ریاست
مراکز آموزشی تحقیقاتی
مراکز درمانی بهداشتی
فرم‌ها و دستورالعمل‌ها
Collapse مأموریت‌هامأموریت‌ها
مأموریتهای مشترک
Collapse مأموریت های ویژهمأموریت های ویژه
Collapse توسعه دانشتوسعه دانش
دانشکده ایرانشهر
دانشگاه بم
دانشگاه جیرفت
دانشگاه رفسنجان
دانشگاه زابل
دانشگاه زاهدان
دانشکده سیرجان
دانشگاه کرمان
Collapse توسعه زیرساختتوسعه زیرساخت
دانشکده ایرانشهر
دانشگاه بم
دانشگاه جیرفت
دانشگاه رفسنجان
دانشگاه زابل
دانشگاه زاهدان
دانشکده سیرجان
دانشگاه کرمان
Collapse توسعه مطالعاتتوسعه مطالعات
دانشکده ایرانشهر
دانشگاه بم
دانشگاه جیرفت
دانشگاه رفسنجان
دانشگاه زابل
دانشگاه زاهدان
دانشکده سیرجان
دانشگاه کرمان
Collapse توسعه دانش آینده‌نگاریتوسعه دانش آینده‌نگاری
ایرانشهر
بم
جیرفت
رفسنجان
زابل
زاهدان
سیرجان
کرمان
Collapse توسعه دانش مدلسازیتوسعه دانش مدلسازی
ایرانشهر
بم
جیرفت
رفسنجان
زابل
زاهدان
سیرجان
کرمان
Collapse تفاهم نامه‌هاتفاهم نامه‌ها
بین‌المللی
فیمابین کلان مناطق کشور
دانشگاه‌های کلان منطقه 8
فیمابین وزارت بهداشت
نتایج آتنا و گزارش عملکرد
ارتباط با ما